เกี่ยวกับปฐมรรค

บริษัท ปฐมรรค จำกัด

บริษัท ปฐมรรค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ผลิต ปุ๋ยชีวภาพ จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ที่มีชื่อว่า อัลจินัว และ ปุ๋ยชีวภาพ จากจุลินทรีย์บาซีลัส

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้เจตประสงค์คือ การดำเนินธุรกิจเพื่อก่อประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณต่อแผ่นดินเกิด โดยอาศัยการส่งเสริมการทำการเกษตรภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า “คืนชีวิตให้ผืนดิน”

บริษัทฯ มีปรัชญาการดำเนินธุรกิจอันมีสัจจะเป็นที่ตั้ง มีวิถีแห่งมรรค คือ การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเพื่อเยียวยารักษาระบบนิเวศ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร โดยคำนึงว่า การมีสุขภาพชีวิตที่ดี ของทั้งตัวเกษตรกรเอง และของผู้บริโภคพืชผลการเกษตร เริ่มต้นด้วยการจัดการการเกษตร ที่มีภูมิธรรมเป็น ปฐมรรค อันหมายถึง การเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับระบบนิเวศ ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกร ไม่มีผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่จะต้องพึงปฏิบัติเชิงองค์รวมเพื่อให้บรรลุตามเจตประสงค์เป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อัลโกเทค จำกัด มาเป็น บริษัท ปฐมรรค จำกัด และได้ดำเนินการผลิต ปุ๋ยชีวภาพ จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต ปุ๋ยชีวภาพ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายในปี 2539

นโยบายเบื้องต้น คือ การผลิตและจำหน่ายให้กรมส่งเสริมการเกษตร แต่เนื่องจากการตัดทอนงบประมาณของทางราชการ ทำให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนนโยบาย มาเน้นการขายให้เกษตรกรโดยผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย

พัฒนาการบริษัท

 • 2535
  บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินที่ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 • 2537
  บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างอาคาร ห้องทดลอง บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว และเจาะบ่อบาดาล

 • 2538
  ทำสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว
  ระหว่าง บริษัท ปฐมรรค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อัลโกเทค จำกัด) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ครั้งที่ 1

 • 2542
  ทำสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว
  ระหว่าง บริษัท ปฐมรรค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อัลโกเทค จำกัด) กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ครั้งที่ 2

 • 2544
  บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร โรงงานและบ้านพักบนพื้นที่ 3 ไร่ บริเวณติดกับโรงงานเดิมจาก บจก.เอ.วี.พี.คอนกรีต

 • ปัจจุบัน
  บริษัทฯ มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 26 ไร่