ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ : ปุ๋ยมีชีวิต...เพื่อเกษตรอินทรีย์

• ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และมีประโยชน์ต่อพืช (ไม่เป็นอันตรายสัตว์ และมนุษย์)
• ใช้ในการปรับปรุงดินทั้งทางชีวภาพ , ทางกายภาพ และทางชีวเคมี
• ช่วยทำให้พืชแข็งแรง  เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และไม่มีสารเคมี มาทำลายดิน และธรรมชาติ
• การใช้ ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรืออินทรีย์วัตถุอื่นๆ จะส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมากพอสำหรับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในเชิงพาณิชย์

ปุ๋ยชีวภาพที่มั่นใจได้... มีมาตรฐานรับรอง

1. IFOAM รับรองให้ใช้ในกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.) / IFOAM
2. กรมวิชาการเกษตร ทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ เลขที่ 1/2557, 2090001/2566, 1/2562
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป็นผลงานวิจัยของ วว.
4. บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการอนุญาตให้ใช้สายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ โดย วว.
5. สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย สาขาเกษตรกรรม เลขที่ 020001 (ปุ๋ยไบโอฟอสก้า ชนิดเม็ด)

บริษัท ปฐมรรค จำกัด ได้ทำการผลิต และจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพเป็นเวลากว่า 10 ปี ประกอบไปด้วย
• ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มสาหร่ายตรีงไนโตรเจน หรือ อัลจินัว(Alginure)
• ปุ๋ยชีวภาพกลุ่มจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต หรือ ไบโอฟอสก้า(Biophoska)
นอกจากนี้ยังมีวัสดุส่งเสริมประสิทธิภาพดิน ที่จะไปช่วยเสริมศักยภาพให้ปุ๋ยชีวภาพทำงานได้ดียิ่งขึ้น

อัลจินัว สาหร่ายนางฟ้า 

เป็นปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาหร่ายตรีงไนโตรเจน
• อัลจินัว สาหร่ายนางฟ้า คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
 มีชื่อสกุล ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “แฮพพาโลไซฟอน” (Hapalosiphon sp.)
ได้ผ่านการพัฒนาและ คัดเลือกสายพันธุ์โดยเฉพาะ
มีคุณสมบัติพิเศษ ที่เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย
 ช่วยในการตรึงไนโตรเจน ลดการใช้สารเคมี ดินสภาพดีอย่างยั่งยืน
บริษัท ปฐมรรค จำกัด ได้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการทำงานของอัลจินัว สาหร่ายนางฟ้า
เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีความสามารถในการตรึง หรือ จับไนโตรเจน(N ) ที่มีอยู่อย่างอิสระในอากาศ
 แล้วนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนรูปหรือโครงสร้าง ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการเจริญเติบโตได้
เสมือนเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยที่อยู่ในนา หรือในไร่ ที่สามารถผลิตปุ๋ย(ไนโตรเจน) ให้กับพืชได้ตลอดเวลา
 โดยวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วฟรี ๆ นั่นคือ อากาศ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ไบโอฟอสก้า

• เป็นปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต
• มีจุลินทรีย์ในสกุล บาซีลัส (Bacillus sp.) เป็นสายพันธุ์เฉพาะที่เจริญเติบโตเร็ว
มีความสามารถในการสร้างสารละลายฟอสเฟต ประสิทธิภาพสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย
• เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มไม่ก่อโรค จึงมีความปลอดภัย
• มีขบวนการเพาะเลี้ยงที่ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ
• บริษัท ปฐมรรค จำกัด ได้สิทธิ์แต่ผู้เดียวจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการทำงานของ ไบโอฟอสก้า
• จุลินทรีย์ในไบโอฟอสก้า จะทำหน้าที่ในการละลายหินฟอสเฟต ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือจากปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดิน
• หินฟอสเฟต จะถูกเปลี่ยนรูปจากฟอสฟอรัส(P)ที่ไม่เป็นประโยชน์ ให้อยู่ในรูปฟอสฟอรัส(P)ที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช
• ซึ่งฟอสฟอรัส(P) ที่ได้ จะไปเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในกระบวนการเจริญเติบโตของพืช
• และกระบวนการเจริญเติบโต ที่ใช้ คือ กระบวนการเมทาบอลิซึม(metabolism) และเอทีพี(ATP)

Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม