Smart Farm 4.0 บมจ. ซันสวีท จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บจก. ปฐมรรค จำกัดได้รับความไว้วางใจ บมจ. ซันสวีท ผู้ปลูก ผลิต และส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน Smart Farm 4.0  จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนำเสนอพื้นที่ และสรุปผลของแปลงทดลอง ที่ได้รับผลที่น่าพอใจของฝักข้าวโพดหวานที่กำลังออกเป็นผลผลิต จากการใช้ปุ๋ยชีวภาพไบโอฟอสก้า